تهران، خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، خ نسترن(15)، پلاک 4 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت های استخراج اسیدهای نوکلئیک

خانه محصولات تشخیصی کیت های استخراج اسیدهای نوکلئیک