تهران، خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، خ نسترن(15)، پلاک 4 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

دانلود

خانه دانلود

بروشور هر محصول و یا خدمات را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  “جستجو” در بالای صفحه استفاده کنید.

راهنمای کاربری هر محصول را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  “جستجو” در بالای صفحه استفاده کنید.

نرم افزار CHROMAS (برای بررسی کروماتوگرام های حاصل از تعیین توالی DNA)