تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

دانلود

خانه دانلود

بروشور هر محصول و یا خدمات را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  “جستجو” در بالای صفحه استفاده کنید.

راهنمای کاربری هر محصول را می توانید در صفحه همان محصول بیابید. 

در صورتی که محصولی را نمی یابید، از ابزار  “جستجو” در بالای صفحه استفاده کنید.

نرم افزار CHROMAS (برای بررسی کروماتوگرام های حاصل از تعیین توالی DNA)