تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما به روش Real-time PCR

خانه محصولات تشخیصی کیت های تشخیصی Real-Time PCR کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما به روش Real-time PCR

DynaBio™ HBV Quantitative Real-Time PCR Kit

این کیت برای شناسایی و سنجش کمی  ویروس هپاتیت ب (ژنوتیپهای A-G) در پلاسما با استفاده از فناوری Real-time PCR روش TaqMan طراحی و اعتبارسنجی شده است.

  • شناسایی ویروس هپاتیت ب با حساسیت بالا در غلظت کمینه IU/µl 0/05 
  • بازه خطی وسیع در محدوده ۱ تا ۱۰۸  IU/µl 
  • کمی سازی دقیق با استفاده از ۵ استاندارد
  • کالیبراسیون استانداردها با استفاده از نمونه مرجع سازمان بهداشت جهانی (WHO) برحسب (IU/µl)

 

رده بندی محصول

برای مصارف پژوهشی با قابلیت کاربرد در تشخیص بالینی

For Research Use with Clinical Diagnostic Application

 

مشخصات فنی محصول
حساسیت تحلیلی (Analytical Sensitivity)

حد تشخیص تحلیلی “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” مستقل از حساسیت روش استخراج به کار رفته تعیین شده است. برای تعیین حساسیت تحلیلی این کیت، یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۱ تا IU/µl0/01  از دنایHBV آماده و با استفاده از این کیت ارزیابی شدند. استفاده از ۱۰ تکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تعیین حساسیت تا IU/µl 0/05 گردید (با pValue معادل ۰/۰۵). این بدان معنی است که به احتمال بیش از % ۹۵، مقادیر IU/µl 0/05 قابل شناسایی خواهند بود.

 

ویژگی تحلیلی (Analytical Specificity)

ویژگی (اختصاصیت) تحلیلی “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” در مرحله اول با انتخاب و طراحی مناسب پرایمرها، پروب ها و شرایط دقیق واکنش، تضمین شده است. در مرحله بعد، توانایی شناسایی ژنوتیپ های مختلف ویروس هپاتیت ب (ژنوتیپ های A تا G) با استفاده از پانل WHO ژنوتیپ های ویروس هپاتیت ب مورد بررسی و تأئید قرار گرفت.


همچنین، آزمون از نظر واکنش متقاطع (Cross Activity) با منابع ذکر شده در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت که با هیچ یک از آنها واکنش متقاطعی دیده نشد.

 

بازه خطی(Linear range)

بازه خطی (سنجش تحلیلی) “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” با تجزیه و تحلیل یکسری از رقت های استاندارد دنای HBV در بازه IU/µl 108 تا ۲-۱۰ تعیین شد.  

نتیجه نشان می دهد که بازه خطی این کیت، از غلظت حداقل IU/µl1 تا IU/µl 108 را تحت پوشش قرار می دهد.

 

دقت (Precision)

داده های دقت “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” امکان تعیین وردایی (Variance) کلی آزمون را فراهم می آورد. داده های دقت “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” با استفاده از دو نمونه از استانداردهای کمّیت سنجی (استاندارد۳: IU/µl 1000 و استاندارد۵: IU/µl 10) جمع آوری شدند. آزمون در ۲۰ روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با استفاده از ۱۰ تکرار روی هر نمونه و با استفاده از یک دستگاه ثابت انجام شد. داده های به دست آمده برای تعیین انحراف معیار (SD: Standard Deviation) ، واریانس و ضریب وردش (CV: Coefficient of Variation) واکنش PCR اختصاصی پاتوژن استفاده شدند. داده های دقت بر مبنای مقادیر چرخه آستانه (Ct: Cycle of threshold) محاسبه شدند. همچنین از روی این مقادیر، داده های نتایج کمّی بر حسب IU/µl نیز محاسبه گردید.

داده های دقت برای استانداردهای شماره 3 و 5

داده های دقت برای استانداردهای شماره ۳ و ۵

 
ارزیابی تشخیصی(Diagnostic Evaluation)

برای برآورد ارزیابی تشخیصی کیت، حساسیت و ویژگی (اختصاصیت) بالینی کیت مورد بررسی قرار گرفت.

 

حساسیت بالینی (Clinical Sensitivity)

برای این منظور ۱۵۰ نمونه HBV مثبت تأئید شده (با تیتر گزارش شده بین ۱۰ تا IU/µl107*8) مورد آزمایش قرار گرفتند.
کلیه نمونه ها با استفاده از “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” مثبت تشخیص داده شدند.


اختصاصیت بالینی (Clinical Specificity)

برای این منظور ۱۵۰ پلاسمای منفی تأئید شده مورد آزمایش قرار گرفتند.
کلیه نمونه ها با استفاده از “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس هپاتیت ب در پلاسما” منفی تشخیص داده شدند.

 
همبستگی نتایج کلینیکی با روش های معتبر دیگر

مقایسه نتایج آزمون های انجام شده (روی ۷۰ نمونه) با استفاده از کیت تولیدی تکاپوزیست و کیت Cobas Taqman HBV شرکت Roche نشان دهنده همبستگی بسیار نزدیک نتایج به دست آمده در بازه وسیعی از غلظت‌ها است.