تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای پاپیلومای انسانی ۱۶ و ۱۸ به روش Real-time PCR

خانه محصولات تشخیصی کیت های تشخیصی Real-Time PCR کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای پاپیلومای انسانی ۱۶ و ۱۸ به روش Real-time PCR

DynaBio™ HPV 16&18 Detection, Quantification & Typing Real-Time PCR Kit

این کیت برای شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروس‎های پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ و ۱۸ با استفاده از فناوری Real-time PCR (روش TaqMan) طراحی و اعتبارسنجی شده است.

 

  • کمی‎سازی دقیق با استفاده از ۵ استاندارد
  • شناسایی ویروس‎های پاپیلومای انسانی ۱۶ و ۱۸ با حساسیت بالا در غلظت کمینه IU/µl 0/5
  • بازه خطی در محدوده  بازه ۲ تا IU/µl 3 x 108 
رده بندی محصول

فقط برای مصارف پژوهشی

For Research Use Only

 

 

مشخصات فنی محصول
حساسیت تحلیلی (Analytical Sensitivity)

حد تشخیص تحلیلی “کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروس‎های پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ و ۱۸” مستقل از حساسیت روش استخراج به کار رفته تعیین شده است. برای تعیین حساسیت تحلیلی این کیت، برای HPV16 و HPV18 یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۲ تا IU/µl 0/1 از دنای مربوط آماده و با استفاده از این کیت ارزیابی شدند.
استفاده از ۱۰ تکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تعیین حساسیت تا IU/µl 0/5 هم برای HPV16 و هم برای HPV18 گردید (با pValue معادل ۰/۰۵). این بدان معنی است که به احتمال بیش از %۹۵، مقادیر IU/µl 0/5 از دنای HPV16 و یا HPV18 قابل شناسایی خواهند بود.


ویژگی تحلیلی (Analytical Specificity)

ویژگی (اختصاصیت) تحلیلی “ کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ و ۱۸” ساخت شرکت تکاپوزیست در مرحله اول با انتخاب و طراحی مناسب پرایمرها، پروب‎ها و شرایط دقیق واکنش، تضمین شده است.

همچنین، آزمون از نظر واکنش متقاطع با منابع ذکر شده در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت که با هیچ یک از آنها واکنش متقاطعی دیده نشد.


بازه خطی (Linear range)

بازه خطی (سنجش تحلیلی) “کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ و ۱۸″ با تجزیه و تحلیل یکسری از رقت‎های استاندارد دنای HPV16 و HPV18 در بازه ۰/۱ تا ۳x 109  IU/µl  تعیین شد.

نتیجه نشان­ می ­دهد که:

 بازه خطی این کیت هم برای HPV18 (تصویر سمت چپ) و هم برای HPV16 (تصویر سمت راست) از غلظت حداقل IU/µl 2 تا IU/µl  ۳ x 108  را تحت پوشش قرار می‎دهد.


دقت (Precision)

داده‎های دقت “کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ و ۱۸″با استفاده از دو نمونه از استانداردهای کمّیت سنجی (استاندارد۲: IU/µl 10،۰۰۰ و استاندارد۴: IU/µl 100) جمع آوری شدند. آزمون در ۶ روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با استفاده از ۱۰ تکرار روی هر نمونه و با استفاده از یک دستگاه ثابت انجام شد. داده‎های به دست آمده برای تعیین انحراف معیار (SD: Standard Deviation) ، واریانس و ضریب وردش (CV: Coefficient of Variation) واکنش PCR اختصاصی پاتوژن استفاده شدند. داده‎های دقت بر مبنای مقادیر چرخه آستانه (Ct: Cycle of threshold) محاسبه شدند. همچنین از روی این مقادیر، داده‎های نتایج کمّی بر حسب IU/µl نیز محاسبه گردید.