تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت شناسایی، سنجش کمی و تعیین نوع ویروسهای هرپس سیمپلکس ۱ و ۲ به روش Real-time PCR

خانه محصولات تشخیصی کیت های تشخیصی Real-Time PCR کیت شناسایی، سنجش کمی و تعیین نوع ویروسهای هرپس سیمپلکس ۱ و ۲ به روش Real-time PCR

DynaBio™ HSV1&2 Detection, Quantification & Typing Real-Time PCR Kit

این کیت برای شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروس‎های هرپس سیمپلکس نوع ۱ و ۲ با استفاده از فناوریReal-time PCR (روش (TaqMan طراحی و اعتبارسنجی شده است.

  • کمی‎سازی دقیق با استفاده از ۴ استاندارد
  • شناسایی ویروس های هرپس سیمپلکس ۱ و ۲  با حساسیت بالا در غلظت کمینه Copy/µl 1 
  • بازه خطی وسیع در محدوده ۲/۵ تا ۱۰۹ Copies/µl
 
رده بندی محصول

فقط برای مصارف پژوهشی

For Research Use Only

 

 

مشخصات فنی محصول
حساسیت تحلیلی (Analytical Sensitivity)

حد تشخیص تحلیلی “کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروس‎های هرپس سیمپلکس ۱ و ۲” مستقل از حساسیت روش استخراج به کار رفته تعیین شده است.  برای تعیین حساسیت تحلیلی این کیت، برای HSV1 یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۱ تا ۰/۷۵ Copy/µl از دنای HSV1 آماده و برای HSV2 یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۱ تا ۰/۱  Copy/µl  از دنای HSV2 آماده و با استفاده از این کیت ارزیابی شدند. استفاده از ۱۰ تکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تعیین حساسیت تا Copy/µl 0/75 برای HSV1 و Copy/µl 1 برای HSV2 گردید (با pValue معادل ۰/۰۵). این بدان معنی است که به احتمال بیش از %۹۵، مقادیر Copy/µl 0/75 از دنای HSV1 و Copy/µl 1 از دنای HSV2 قابل شناسایی خواهند بود.


ویژگی تحلیلی (Analytical Specificity)

ویژگی (اختصاصیت) تحلیلی ” کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروس‎های هرپس سیمپلکس ۱ و ۲″ ساخت شرکت تکاپوزیست در مرحله اول با انتخاب و طراحی مناسب پرایمرها، پروب‎ها و شرایط دقیق واکنش، تضمین شده است.
همچنین، آزمون از نظر واکنش متقاطع با منابع ذکر شده در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت که با هیچ یک از آنها واکنش متقاطعی دیده نشد.


بازه خطی (Linear range)

بازه خطی (سنجش تحلیلی) ” کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای هرپس سیمپلکس ۱ و ۲″ با تجزیه و تحلیل یکسری از رقت‎های استاندارد دنای HSV1 در بازه ۰/۷۵ تا Copies/µl 2 x 108  و HSV2 در بازه ۰/۱ تا Copies/µl 5 x 108  تعیین شد.

نتیجه نشان­ می ­دهد که:

 بازه خطی این کیت برای HSV1 (تصویر سمت چپ)، از غلظت حداقل Copies/µl 2/5 تا Copies/µl 109 را تحت پوشش قرار می‎دهد.

بازه خطی این کیت برای HSV2 (تصویر سمت راست)، از غلظت حداقل Copies/µl 5 تا Copies/µl 5 x 108 را تحت پوشش قرار می‎دهد.


دقت (Precision)

داده‎های دقت کیت شناسایی، سنجش کمّی و تعیین نوع ویروسهای هرپس سیمپلکس ۱ و ۲ با استفاده از دو نمونه از استانداردهای کمّیت سنجی (استاندارد۱: Copies/µl 10،۰۰۰ و استاندارد۳: Copies/µl 100) جمع آوری شدند. آزمون در ۶ روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با استفاده از ۱۰ تکرار روی هر نمونه و با استفاده از یک دستگاه ثابت انجام شد. داده‎های به دست آمده برای تعیین انحراف معیار (SD: Standard Deviation) ، واریانس و ضریب وردش (CV: Coefficient of Variation) واکنش PCR اختصاصی پاتوژن استفاده شدند. داده‎های دقت بر مبنای مقادیر چرخه آستانه (Ct: Cycle of threshold) محاسبه شدند. همچنین از روی این مقادیر، داده‎های نتایج کمّی بر حسب IU/µl نیز محاسبه گردید.

داده‎های دقت برای استانداردهای شماره ۱ و ۳