تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر به روش Real-time PCR

خانه محصولات تشخیصی کیت های تشخیصی Real-Time PCR کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر به روش Real-time PCR

DynaBio™ VZV Quantitative Real-Time PCR Kit

این کیت برای شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر با استفاده از فناوری Real-time PCR (روش TaqMan) طراحی و اعتبارسنجی شده است.

  • کمی‎سازی دقیق با استفاده از ۵ استاندارد
  • شناسایی ویروس واریسلا زوستر با حساسیت بالا در غلظت کمینه Copy/µl 0/5
  • بازه خطی وسیع در محدوده ۱ تا ۱۰۸ Copies/µl
 
رده بندی محصول

فقط برای مصارف پژوهشی

For Research Use Only

 

 

مشخصات فنی محصول

حساسیت تحلیلی (Analytical Sensitivity)

حد تشخیص تحلیلی “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر” مستقل از حساسیت روش استخراج به کار رفته تعیین شده است. برای تعیین حساسیت تحلیلی “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر”، یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۱ تا   Copy/µl 0/1 از دنایVZV آماده و با استفاده از این کیت ارزیابی شدند. استفاده از ۱۰ تکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تعیین حساسیت تا Copy/µl 0/5 گردید (با pValue معادل ۰/۰۵). این بدان معنی است که به احتمال بیش از %۹۵، مقادیر  Copy/µl 0/5 قابل شناسایی خواهند بود.


ویژگی تحلیلی (Analytical Specificity)

ویژگی (اختصاصیت) تحلیلی “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر” ساخت شرکت تکاپوزیست در مرحله اول با انتخاب و طراحی مناسب پرایمرها، پروب ها و شرایط دقیق واکنش، تضمین شده است.
همچنین، آزمون از نظر واکنش متقاطع با منابع ذکر شده در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت که با هیچ یک از آنها واکنش متقاطعی دیده نشد.


بازه خطی (Linear range)

بازه خطی (سنجش تحلیلی) “کیت شناسایی و سنجش کمّی واریسلا زوستر” با تجزیه و تحلیل یکسری از رقت‎های استاندارد دنای VZV در بازه  ۱۰۸ تا ۰/۵ Copies/µl تعیین شد.

نتیجه نشان­ می دهد که بازه خطی این کیت، از غلظت حداقل Copy/µl 1 تا Copies/µl 108 را تحت پوشش قرار می‎دهد.


دقت (Precision)

داده‎های دقت “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر “ با استفاده از دو نمونه از استانداردهای کمّیت سنجی (استاندارد۳: Copies/µl 1000 و استاندارد۵: Copies/µl 10) جمع آوری شدند. آزمون در ۳ روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با استفاده از ۱۰ تکرار روی هر نمونه و با استفاده از یک دستگاه ثابت انجام شد. داده‎های به دست آمده برای تعیین انحراف معیار (SD: Standard Deviation) ، واریانس و ضریب وردش (CV: Coefficient of Variation) واکنش PCR اختصاصی پاتوژن استفاده شدند. داده‎های دقت بر مبنای مقادیر چرخه آستانه (Ct: Cycle of threshold) محاسبه شدند. همچنین از روی این مقادیر، داده‎های نتایج کمّی بر حسب IU/µl نیز محاسبه گردید.

داده‎های دقت برای استانداردهای شماره ۳و۵


ارزیابی تشخیصی(Diagnostic Evaluation)

برای برآورد ارزیابی تشخیصی کیت، حساسیت و ویژگی (اختصاصیت) بالینی کیت مورد بررسی قرار گرفت.


حساسیت بالینی (Clinical Sensitivity)

برای این منظور ۵۰ نمونه VZV مثبت تأئید شده  مورد آزمایش قرار گرفتند.

کلیه نمونه‎ها با استفاده از “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر “ مثبت تشخیص داده شدند.

 

اختصاصیت بالینی (Clinical Specificity)

برای این منظور ۵۰ پلاسمای منفی تأئید شده مورد آزمایش قرار گرفتند.

کلیه نمونه‎ها با استفاده از “کیت شناسایی و سنجش کمّی ویروس واریسلا زوستر “منفی تشخیص داده شدند.