تهران، خ سهروردی شمالی، بین هويزه و شهيد بهشتی، خ افشار جوان، پلاک 18 طبقه اول (+98-21) 43 90 8000

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

آغازگرهای لازم برای ساخت cDNA

خانه محصولات آنزیم/کیت برای ساخت cDNA آغازگرهای لازم برای ساخت cDNA

cDNA Synthesis Primers, Random Hexamer (dN6) or Oligo dT

محصولات ارائه شده توسط تکاپو زیست برای ساخت cDNA همگی دارای آغازگر هستند. 

اگر موادی که برای ساخت cDNA تهیه کرده اید فاقد پرایمر هستند و یا برای کار خاصی به دو نوع آغازگر نیاز دارید، می توانید از این محصولات برای کارتان استفاده کنید.

  • شش پار تصادفی(Random Hexamer, dN6)، عرضه شده در ویال های ۱۵۰nm
  • Oligo dT عرضه شده در ویال های  ۴۰nm

آنزیمهای رونویسی معکوس برای شروع کار خود نیازمند به انتهای ‘۳ آزاد یک آغازگر (Primer) هستند. برای ساخت cDNA معمولا از یکی از این سه راه استفاده می شود:

  1. استفاده از شش پار تصادفی (Random Hexamers): مجموعه های ۶ تایی از نوکلئوتیدها با توالی تصادفی، به این امید که به قسمت های مختلف RNA متصل شوند و آغازگر رونویسی معکوس باشند.
  2. استفاده از Oligo dT: زنجیره ای ۲۰ تایی از نوکلئوتید تایمین (T) . برای استفاده از دم پلی آ (Poly A tail) که در انتهای  mRNA سنتز  می شود. 
  3. طراحی و ساخت آغازگر اختصاصی برای ژن/توالی مورد نیاز.