تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

تیوب های لیوفیلیزه آماده RT/PCR (تک مرحله ای)، دارای آنزیم Rocket script

خانه محصولات آنزیم/کیت برای ساخت cDNA تیوب های لیوفیلیزه آماده RT/PCR (تک مرحله ای)، دارای آنزیم Rocket script

AccuPower® RocketScript™ RT-PCR PreMix

اگر میخواهید سنتز cDNA و PCR را در یک مرحله انجام دهید این محصول یکی از بهترین گزینه هاست. تمام اجزای واکنش به صورت لیوفیلیزه (آنزیمها، dNTPs و بافر ) در ویالها قرار داده شده است و کافی است به آن آب، پرایمرها، نمونه RNA و بسته به کارتان شش پار تصادفی (Random Hexamer) یا Oligo dt اضافه کنید. آنزیم رونوشت بردار معکوس (Reverse Transcriptase) RocketScript™ و آنزیم Top DNA polymeraseبه ترتیب ساخت cDNA و تکثیر توالی DNA مورد نظر شما را انجام میدهند.

RocketScript™ آنزیمی مهندسی شده و مقاوم به گرما است که قابلیت کار در بازه دمایی ۴۲ تا ۷۰ درجه سانتیگراد را داراست. کار در دمای بالاتر از ۴۲ باعث از رفتن ساختارهای ثانویه احتمالی در RNA شده و باعث بیشتر شدن کارایی واکنش خواهد شد.

 • آنزیم ™ RocketScript مقاوم به گرما
 • کارایی بالای سنتز cDNA از RNA های دارای ساختار ثانویه
 • کاربری آسان و صرفه جویی در زمان
 • قابلیت سنتز قطعات تا ۶ کیلوباز
 • ماندگاری طولانی مدت ( یک ماه در دمای اتاق و بیشتر از ۲ سال در دمای ۲۰-)
 • تکرارپذیری بالا به دلیل کنترل کیفی دقیق در هر سری تولید
توصیه/تذکر فنی مهم:

این محصول برای آسان ساختن انجام واکنشی که قبلا به دقت بهینه سازی شده است و نیاز است که بارها تکرار شود، توصیه می شود.

به دیگر سخن اگر نخستین بار (در این پژوهش) است که می خواهید واکنش رونویسی معکوس را انجام دهید، استفاده از محصولات یک مرحله ای (One-Step) را به شما توصیه نمی کنیم. در این حالت بهتر است هریک از واکنش ها را جداگانه تنظیم کنید و پس از اطمینان از اخذ جواب در هر مرحله، به شرط نیاز می توانید از محصولات تک مرحله ای استفاده کنید.

 • دارای آنزیم ™RocketScript :
  • کار در بازه دمایی ۴۲-۷۰ درجه سانتیگراد
  • کارایی بالای سنتز cDNA
 • دارای آنزیم Top DNA-Polymerase:
  • فاقد خاصیت ‘۵ به ‘۳ اگزونوکلئازی
  • فاقد خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
  • اضافه کردن Overhang A
 • دارای رنگ و آماده بارگذاری روی ژل