تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

کیت تخلیص DNA از ژل

AccuPrep® DNA Gel Purification Kit

برای خالص سازی قطعات DNA از ژل آگارز (Low melting, TAE or TBE based) می توانید از این کیت استفاده کنید. همچنین برای خالص سازی محصول PCR و سایر واکنشهای آنزیمی  دارای DNA (هضم آنزیمی و…) نیز این کیت به کمکتان خواهد آمد.

 • توانایی خالص سازی قطعات از ۷۰ bp تا ۱۰kb
 • استخراج سریع و کارآمد قطعات DNA از ژل آگارز
 • بازیابی (Recovering) بیش از ۷۰ درصد محصول (بازده بین ۷۰ تا ۹۰ درصد)
 • کاربری ساده و سریع شامل سه مرحله:
  • اتصال(Binding)
  • شستشو (Washing)
  • رهاسازی از ستون (Elution)
 • عدم نیاز به حلال‎های آلی مضر مثل فنل و کلروفرم