تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

آنزیمDNA پلی مراز با کارایی بالا (کیتPCRمعمولی)

خانه محصولات کیت های استخراج/ تخلیص اسیدهای نوکلئیک آنزیمDNA پلی مراز با کارایی بالا (کیتPCRمعمولی)

High-yield Taq DNA Ploymerase

اگر واکنش PCR تان خاص است و یا به هرعلت می خواهید مقادیر اجزای واکنش در کنترلتان باشد این محصول به کارتان می آید.

اجزای واکنش شامل  بافر، MgCl2 و آنزیم پلیمراز در ویالهای جداگانه قرار دارد و با توجه به کارتان و یا با نگاهی به پروتکل های پیشنهادی میتوانید  خودتان مخلوط (Premix)آماده واکنش تان را بسازید.

  • آنزیم پلیمراز با کارایی بالا
  • بافر بهینه شده برای بازه وسیعی از کاربردها
  • بسته به طراحی واکنش حدوداً مناسب برای ۲۰ واکنش ۲۰ میکرولیتری
  • آنزیم Taq DNA-Polymerase دارای خاصیت ‘۵ به ‘۳  پلیمرازی و فاقد خاصیت ‘۳ به ‘۵ اگزونوکلئازی
هر بسته PCR-201-XS  شامل 
  • یک ویال حاوی ۲۰ میکرولیتر آنزیم پلی مراز با کارآیی بالا معادل ۱۰۰ واحد آنزیمی (۱۰۰ Unit)
  • یک ویال حاوی بافر ۱۰x
  • یک ویال حاوی ۶۰ میکرولیترdNTP 
  • یک ویال حاوی ۵۰۰ میکرولیتر MgCl2