تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

اندازه نمای دنا، بازه پائینی: ۱۰۰۰- ۵۰ جفت باز

خانه محصولات سایر مواد زیست مولکولی اندازه نمای دنا، بازه پائینی: ۱۰۰۰- ۵۰ جفت باز

Low Range DNA Ladder

این محصول برای مشخص کردن اندازه قطعات DNA بین ۵۰ جفت باز تا ۱۰۰۰ جفت باز در ژل آگارز کاربرد دارد. همچنین می توان غلظت DNA مورد نظر را بطور تقریبی با استفاده از غلظت باندهای موجود در این محصول تخمین زد.

  • غلظت:  ۱۲۰ng/µl
  • مناسب برای قطعات زیر ۱۰۰۰ جفت باز
  • آماده بارگذاری روی ژل