تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

اندازه نمای دنا، بازه میانی: ۳۰۰۰ – ۱۰۰ جفت باز

خانه محصولات سایر مواد زیست مولکولی اندازه نمای دنا، بازه میانی: ۳۰۰۰ – ۱۰۰ جفت باز

Mid Range DNA Ladder

این محصول برای مشخص کردن اندازه قطعات DNA بین ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ جفت باز در ژل آگارز کاربرد دارد. همچنین می توان غلظت DNA مورد نظر را بطور تقریبی با استفاده از غلظت باندهای موجود در این محصول تخمین زد.

  • غلظت:  ۱۳۰ng/µl
  • مناسب برای قطعات ۱۰۰ تا  ۳۰۰۰ جفت باز
  • آماده بارگذاری روی ژل