تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

اندازه نمای دنا، بازه بالایی: ۱۰ – ۰/۵ کیلوباز

خانه محصولات سایر مواد زیست مولکولی اندازه نمای دنا، بازه بالایی: ۱۰ – ۰/۵ کیلوباز

High Range DNA Ladder

این محصول برای مشخص کردن اندازه قطعات DNA بین ۰/۵ تا ۱۰ کیلوباز در ژل آگارز کاربرد دارد. همچنین می توان غلظت DNA مورد نظر را بطور تقریبی با استفاده از غلظت باندهای موجود در این محصول تخمین زد.

  • غلظت:  ۱۲۰ng/µl
  • مناسب برای قطعات ۰/۵ تا  ۱۰کیلو باز
  • آماده بارگذاری روی ژل