تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، خ نوآوری 4، شماره 43، واحد 106.

همراهی مطمئن در زيست مولکولی

رنگ مرجع ROX

ROX Reference Dye

برخی دستگاههای ریل تایم پی سی آر برای تصحیح خطای اپتیک بین چاهک ها  از یک رنگ مرجع کمک می گیرند. بدین ترتیب که با افزودن مقدار یکسان از رنگ مرجع ROX به تمامی چاهک ها، یک سیگنال فلورسنت دائمی ایجاد می شود که نرم افزار دستگاه  با استفاده از آن اطلاعات دریافتی سایر سیگنال ها را نرمالایز می کند.

این محصول برای استفاده از دستگاه های یاد شده بهینه شده است. رنگ مرجع Rox بدون تداخل در واکنش PCR، امکان استفاده از سیگنال را برای نرمالایز کردن اطلاعات دیگر فلؤروفورها فراهم می سازد.

 

این محصول با غلظت ۵۰x عرضه می شود.  

طول موج انگیزش بیشینه:  ۵۷۶ نانومتر

طول موج نشر بیشینه: ۶۰۱  نانومتر